444 0 600

​Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı
1-Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
2-Bilgi İsteme
3-Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
4-Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
5-Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
6-Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
7-Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
8-Ötenazi Yasağı
9-Tıbbi Özen Gösterilmesi
Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı
1-Genel Olarak Bilgi İsteme
2-Kayıtları İnceleme
3-Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
4-Bilgi Vermenin Usulü
5-Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken haller
6-Bilgi Verilmesini Yasaklama

Hasta Haklarının Korunması
1-Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
2-Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama
3-Bilgilerin Gizli Tutulması

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
1-Hastanın Rızası ve İzin
2-Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
3-Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki
4-Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması
5-Rızanın Şekli ve Geçerliliği
6-Organ ve Doku Alınmasında Rıza
7-Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi
8-Rızanın Kapsamı

Tıbbi Araştırmalar
1-Tıbbi Araştırmalarda Rıza
2-Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi
3-Rıza Alınmasının Usülü ve Şekli
4-Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu
5-İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı

Diğer Haklar
1-Güvenliğin Sağlanması
2-Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma
3-İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
4-Refakatçi Bulundurma
5-Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi

Hasta Hakları Yönetmeliği için tıklayınız.