444 0 600
​​İnsan Odaklılık: Hastanenin örgütlenmesinde çalışanlar açısından ve hizmetlerin sunulmasında hizmetten yaralananlar açısından bütün faaliyet ve kararlarda insan odaklılık esastır. Çalışan yararı, hizmet verilen insan yararı ve kurum yararı gözetilerek kalitenin sağlandığı hizmet ortamı oluşturmak anlayışı kurumun insan odaklılığını ifade etmektedir. Bu şekilde çalışma ortamından memnun sağlık görevlileri ile  hizmetten memnun hasta ve hasta  yakınları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hastanede eğitim gören asistan doktorların eğitiminde de insan odaklı yaklaşım ön plandadır.


Güven: Sağlık hizmetleri, bütün ayrıntılı düzenleme ve süreçlere rağmen güven unsuru üzerinde yapılanmaktadır. Hem hastane yönetimi ile çalışanlar arasında, hem de çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında bu güvenin örselenmeden ve gittikçe geliştirilerek hizmetlere yansıtılması esas alınmaktadır.


Hakkaniyet: Hiçbir ayrım yapmadan bütün kişilerin hastaneden hizmet alırken her durumda eşit muamele gördüğü bir ortam oluşturulmuştur. Hizmetin kullanımında öncelik ihtiyaca göre oluşacaktır. Eşit ihtiyaçtaki kişilerin hizmete erişiminde eşit haklar taşıması temel ilkedir.


Şeffaflık: Hastane işletmemizde yönetim sorumluluğunun ve faaliyetlerin bütün çalışanlar tarafından iyice anlaşılıp desteklenmesi başarı getirmektedir. Bu nedenle politikalarımız ve yönetim prensiplerimiz, düzenli periyotlarda çalışanlarımızla ilgi ve yetki düzeylerine göre paylaşılmakta ve geri dönüşümler değerlendirilmektedir. Ayrıca vakıf özelliğinde olan hastanenin bağışçılarının da kuruluşun hizmetleri hakkında bilgilenmesi katılımcılığı arttırmaktadır. 


Verimlilik: Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmaktadır.


Etkililik: Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.


Kalite: Hizmetler tıbbı kalitesi yanında hasta ve yakınlarının konforu açısından da en istenilen şekilde tasarlanmıştır. Kalitenin sürekli iyileştirilmesi gereken bir özellik olduğu bütün hastane çalışanlarınca bilinmektedir.


Toplumsal Sorumluluk: Statüsü ne olursa olsun bütün hastaneler toplumun varlığı olarak değerlendirilmelidir. Özellikle Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi düşkünlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve yüksek risk gruplarının öncelikle gözetilmesi ve toplumun bu açıdan desteklenmesi bilinci üzerine kurgulanmış bir kuruluştur. Uzun yıllar boyunca oluşmuş tarihi ile köklü bir sosyal sorumluluk taşımaktadır.


Sürekli Gelişim: Sağlık hizmetleri büyük değişim geçirmektedir. Bu değişimlere uygun olarak kuruluşların ve sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılmaktadır.